Informacja dla klientów – porozumienie z UOKiK

Informacja dla klientów – porozumienie z UOKiK

Opublikowany

W związku z zawarciem w dniu 19 grudnia 2016 roku porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwanym dalej „Towarzystwem”), Towarzystwo informuje, że w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, zawartych na podstawie poniżej wskazanych wzorców umownych:

- Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Kapitalna Przyszłość KAP/J/1/2008
- Ogólne Warunki Ubezpieczenia Inwestycyjnego Kapitalna Przyszłość KAP/J/2/2009

wysokość opłaty likwidacyjnej, stanowiącej iloczyn ustalonej kwoty do wypłaty z rachunku podstawowego oraz odpowiedniego wskaźnika procentowego wybranego zgodnie z rokiem ubezpieczenia, w którym ta kwota do wypłaty została ustalona, wskazana w powyżej wymienionych wzorcach, tj.:

- w 1 roku ubezpieczenia – 12%
- w 2 roku ubezpieczenia – 12%
- w 3 roku ubezpieczenia – 9%
- w 4 roku ubezpieczenia – 7%
- w 5 roku ubezpieczenia – 6%
- w 6 roku ubezpieczenia – 5%
- w 7 roku ubezpieczenia – 4%
- w 8 roku ubezpieczenia – 3%
- w 9 roku ubezpieczenia – 2%
- w 10 roku ubezpieczenia – 1%
- od 11 roku ubezpieczenia – 0%

w żadnym przypadku nie będzie wyższa niż 1.500 (tysiąc pięćset) złotych.

Powyższe zasad będą miały zastosowanie począwszy od dnia 1 grudnia 2016 roku wobec ubezpieczających, będących stronami umów ubezpieczenia Kapitalna Przyszłość, obowiązujących w dniu 1 grudnia 2016 roku i zawartych na podstawie wskazanych powyżej wzorców umownych, którzy podlegać będą obowiązkowi ponoszenia opłat likwidacyjnych na skutek rozwiązania umowy lub złożenia dyspozycji częściowej wypłaty wartości rachunku.

Przyjęcie przez Avivę zobowiązania wskazanego powyżej nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień ubezpieczających, będących stronami umów ubezpieczenia zawartych na podstawie wzorców umownych wymienionych w pkt 1 i 2, do realizacji prawnie chronionych interesów, w tym dochodzenia na drodze cywilnoprawnej roszczeń z tytułu ww. umów ubezpieczenia, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

II.

Ponadto w związku z zawarciem ww. porozumienia pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Aviva Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A., Towarzystwo informuje ubezpieczających, będących osobami fizycznymi, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

1) po ukończeniu 61. roku życia zawarli z Towarzystwem:

- umowę ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego Kapitalna Przyszłość o sygnaturach: KAP/J/1/2008, KAP/J/2/2009,

- umowę ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego Kapitalna Przyszłość o sygnaturach: KAP/J/3/2011; KAP/J/4/2011; KAP/J/5/2012; KAP/J/6/2014;

- umowę ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus ze składką BONR/J/9/2007 lub na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Inwestycyjnego Superbonus SUPB/J/4/2007,

2) zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1, nastąpiło po dniu 1 stycznia 2008 roku,

3) po ukończeniu 65. roku życia dokonali częściowej wypłaty wartości rachunku z umowy ubezpieczenia, o której mowa w pkt 1 albo po osiągnięciu przez nich tego wieku nastąpiło rozwiązanie takiej umowy ubezpieczenia, wskutek czego podlegali oni obowiązkowi ponoszenia opłat likwidacyjnych przewidzianych w tych umowach ubezpieczenia,

4) w terminie nie później niż do dnia 1 stycznia 2020 roku wystąpią do Towarzystwa z wnioskiem o zawarcie porozumienia, o którym mowa poniżej,

o możliwości zawarcia z Towarzystwem porozumienia w sprawie zwrotu różnicy pomiędzy kwotą faktycznie pobranej z tego tytułu opłaty likwidacyjnej a kwotą takiej opłaty ustaloną:

- w przypadku umów wskazanych w pkt 1 ppkt a powyżej - zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt I niniejszej Informacji,

- w przypadku umów wskazanych w pkt 1 ppkt b powyżej – zgodnie z postanowieniami decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-11/2015, wydanej wobec Towarzystwa w dniu 23 września 2015 roku,

- w przypadku umów wskazanych w pkt 1 ppkt c powyżej – zgodnie z postanowieniami decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-11/2015, wydanej wobec Towarzystwa w dniu 23 września 2015 roku, o ile jej postanowienia będą korzystniejsze dla ubezpieczającego niż warunki przewidziane w zawartej przez niego umowie ubezpieczenia (treść ww. decyzji jest dostępna pod adresem: https://uokik.gov.pl/download.php?plik=17038),

jeżeli należna im zgodnie z umową ubezpieczenia kwota do wypłaty była niższa niż kwota wyliczona w sposób wskazany powyżej.

Warunkiem zwrotu ww. różnicy jest zawarcie z Avivą przez ubezpieczającego, o którym mowa powyżej, porozumienia w powyższym zakresie, przy czym zawarcie takiego porozumienia nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień tego ubezpieczającego do realizacji prawnie chronionych interesów, w tym dochodzenia na drodze cywilnoprawnej roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że w przypadku jeżeli zwrot, o którym mowa powyżej, będzie skutkował koniecznością uiszczenia stosownego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zysków kapitałowych, podatek ten będzie obciążał ubezpieczającego i zostanie potrącony przez Avivę z wypłacanej kwoty, a następnie odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Ostrzeżenie dla klientów Avivy

temu

W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oświadcza, że nie udzieliło pełnomocnictw do działania w swoim imieniu następującym podmiotom doradztwa finansowego:
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Rosja rządzi się swoimi prawami. Na Mundial zabierz szalik i… ubezpieczenie!

temu

Kilkadziesiąt tysięcy polskich kibiców wybiera się do Rosji na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do walizek spakują bilety, biało-czerwone stroje, szaliki i paszporty. Powinni pomyśleć również o ubezpieczeniowym zestawie kibica, dzięki któremu z Mundialu wrócą tylko z wrażeniami sportowymi, a nie z nowymi troskami. Bo karta EKUZ w Rosji nie obowiązuje.
Jak nowe technologie zmieniają cykl życia i rynek pracy w Polsce

temu

Kilkanaście lat nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży (często u jednego pracodawcy), no i wyczekiwana emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat jednak się kończy. Zmienił go postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czas zmienić myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze.
Czy warto ubezpieczyć dom w budowie?

temu

Rosnące zarobki i dostępność kredytów hipotecznych pomagają spełniać marzenia o własnym domu z ogródkiem. Dla większości z nas to inwestycja życia. Budując dom nie możemy niestety wykluczyć wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych. Zalanie czy włamanie wiążą się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Stres i wydatki możemy ograniczyć, ubezpieczając naszą nieruchomość już na etapie prac budowlanych.

Poradnik przedsiębiorcy: jak wybrać ubezpieczenie dla małej lub średniej firmy?

Sektor małych i średnich firm (MSP) w Polsce tworzy ponad 1,8 miliona przedsiębiorstw działających w niemal wszystkich gałęziach gospodarki – wynika z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości[1]. Są wśród nich zarówno małe, usługowe interesy rodzinne, jak i spore zakłady produkcyjne. Ich potrzeby dotyczące ubezpieczeń też różnią się znacznie. Aviva podpowiada, jakich polis potrzebują przedsiębiorcy.