Nowelizacja ustawy o OFE

24.11.2003

Nowelizacja ustawy o OFE

Opublikowany

15 października 2003 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Część zmian obowiązuje już od 15 października 2003, część dopiero od 1 kwietnia 2004 roku.

Zmian jest wiele i dotyczą niemal wszystkich obszarów organizacji i funkcjonowania funduszy. Najistotniejsze dla klientów są te, które zmieniają zasady uczestnictwa w OFE i kryteria, na których podstawie dokonuje się wyboru funduszu.

Poziom opłat od składki

Od 1 kwietnia 2004 roku maksymalne opłaty od składki pobierane przez fundusze nie mogą być wyższe niż:
  • 7 proc. kwot wpłaconych składek w latach 2004-2010
  • 6,125 proc. w roku 2011
  • 5,25 proc. w roku 2012
  • 4,375 proc. w roku 2013
  • 3,5 proc. od 2014 roku
Nowe zasady będą obowiązywać dla umów zawartych po 1 kwietnia 2004 roku i nie dotyczą dotychczasowych klientów. Dzięki temu klienci CU OFE,  którzy nabyli prawo do 4 -proc. prowizji, po wejściu w życie nowej ustawy zachowają ten przywilej.
Opłata za zarządzanie aktywami
Opłata za zarządzanie od 1 kwietnia 2004 roku maleje wraz ze wzrostem aktywów.
Maksymalne kwoty to:
  • aktywa netto do 8 mld zł - 0,045 proc. aktywów netto w skali miesiąca
  • od 8 do 20 mld - 3,6 mln zł +0,04 proc. nadwyżki ponad 8 mld zł wartości aktywów netto w skali miesiąca
  • od 20 do 35 mld - 8,4 mln zł +0,032 proc. nadwyżki ponad 20 mld zł wartości aktywów netto w skali miesiąca
  • od 35 do 65 mld - 13,2 mln zł +0,023 proc. nadwyżki ponad 35 mld zł wartości aktywów netto w skali miesiąca
  • ponad 65 mld - 20,1 mln zł +0,0015 proc. nadwyżki ponad 65 mld zł wartości aktywów netto w skali miesiąca
CU OFE już obecnie przekroczyło pierwszy próg zapisany w ustawie, od którego zmniejsza się opłata za zarządzanie. W kolejnych latach, wraz z  przekraczaniem kolejnych progów, poziom opłat w odniesieniu do aktywów  również będzie malał.
Wyniki inwestycyjne
Porównywanie funduszy będzie  dokonywane w okresie 3-letnim, a nie 2-letnim, jak dotychczas. Średnia stopa zwrotu będzie ogłaszana 31 marca i 30 września i będzie obejmowała  okres trzech lat wstecz. Udział CU w średniej ważonej stopie zwrotu będzie ograniczony do 15 proc., tak jak udział wszystkich dużych funduszy.
Członkostwo w funduszu - inaczej
Do tej pory za  początek brana była pod uwagę data wpływu pierwszej składki na rachunek w OFE (zarówno dla opłaty od składki, jak i opłaty transferowej). Po zmianach dla nowej opłaty transferowej brany będzie pod uwagę moment uzyskania członkostwa, potwierdzony dokonaniem przez ZUS odpowiedniego wpisu w Centralnym Rejestrze Członków OFE. W przypadku opłaty od składki dla nowych członków moment uzyskania członkostwa (staż członkowski) nie będzie miał znaczenia - zmiana wchodzi w życie od  1 kwietnia 2004.
Zmiana opłat transferowych
Znika opłata karna (pobierana od klienta przez pierwsze dwa lata członkostwa) i administracyjna (płacona ze środków klienta zgromadzonych w OFE) - zmiana wchodzi w życie od transferu w maju 2004. Jednak jeśli umowa transferowa zostanie podpisana przed 1 kwietnia 2004 roku, to przy  rozliczeniu transferu w kwietniu 2004 lub nawet później opłaty zostaną  pobrane według dotychczasowych zasad. Nowa opłata pobierana będzie ze  środków własnych klienta (opłata nie wyższa niż 20 proc. kwoty  minimalnego wynagrodzenia) w chwili, gdy staż członkowski jest krótszy  niż 24 miesiące - zmiana wchodzi w życie od transferu w maju 2004.
Losowanie dwa razy w roku
W losowaniach nowych uczestników nie będą brały udziału te fundusze, których udział w rynku pod względem wielkości aktywów przekroczył 10 proc. - zmiana wchodzi w  życie od 1 kwietnia 2004 .

Ważne dla sprzedawców!

Nowelizacja przewiduje 6-miesięczną karencję w wykonywaniu czynności  akwizycyjnych w przypadku osoby, która dobrowolnie zrezygnowała z  wykonywania czynności na rzecz danego OFE, aby rozpocząć współpracę z  innym OFE - zmiana wchodzi w życie 1 kwietnia 2004 roku.
Osoba, która ubiega się o wpis do rejestru KNUiFE, musi legitymować  się zaświadczeniem o niekaralności, mieć pełną zdolność do czynności  prawnych, co najmniej średnie wykształcenie; opłaty za dokonywanie wpisu  i zmian w rejestrze nie uległy zmianie, zmieniła się jedynie forma  opłat - z przelewów na znaczki skarbowe (zmiana wchodzi w życie 15  października 2003).
Czas na dostosowanie statutów do wymogów nowej ustawy to trzy miesiące, licząc od 15 października 2003 roku. Na początku przyszłego roku poznamy więc ofertę funduszy dostosowaną do warunków, które narzuca nowa ustawa. To, co wiemy już dziś, pozwala twierdzić, że nadal będziemy jednym z najbardziej konkurencyjnych OFE.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.