Rok trafnych prognoz inwestycyjnych
Kopiuj tekst

13.01.2004

Rok trafnych prognoz inwestycyjnych

Dzięki trafnym prognozom, w 2003 roku ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Commercial Union Polska - Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie osiągnęły znakomite wyniki inwestycyjne. Na początku minionego roku zarządzający funduszami CU mocno stawiali na scenariusz wzrostu  gospodarczego i związanej z tym hossy na giełdzie. Oczekiwania te sprawdziły się z dużą dokładnością, dzięki czemu majątek powierzony przez klientów CU Życie został znacznie pomnożony.

Znakomite wyniki

Rok 2003 był bardzo dobry dla rynku  akcji. Zarządzający w pełni wykorzystali ten okres, co przyniosło  znakomite stopy zwrotu funduszy akcyjnych: CU - Funduszu Akcji (43,2 proc.) i Dynamicznego (61 proc). Również bardzo wysokie stopy zwrotu osiągnęły fundusze mieszane: Zrównoważony (18,8 proc.) i Międzynarodowy  (29,6 proc.). Fundusze najbezpieczniejsze - Gwarantowany i Stabilnego Wzrostu - przyniosły zyski konkurencyjne wobec alternatywnych, bezpiecznych form lokowania pieniędzy.

Bardzo dobre wyniki inwestycyjne są rezultatem trafnej oceny trendów  ekonomicznych i postawienia na hossę na giełdzie na początku 2003 roku. O wynikach przesądził również odpowiedni dobór spółek. Dowodzi tego zestawienie: przy wzroście indeksu WIG o 45 proc. w ciągu minionego  roku, 22 spółki o kapitalizacji przekraczającej 100 milionów zł przyniosły roczny zysk powyżej 100 proc., a 11 podobnych spółek przyniosło straty z inwestycji w ich akcje. Dokonana przez nas selekcja spółek okazała się bardzo trafna, dzięki czemu zyski funduszy CU Życie są bardzo atrakcyjne zarówno na tle indeksów giełdowych, jak i wśród wyników naszych konkurentów.

Marek Przybylski, prezes CU Investment Management, spółki zarządzającej aktywami funduszy CU Życie

Prognozy

W 2004 roku zarządzający funduszami CU oczekują dalszych wzrostów na  rynku akcji. Prognozowany wzrost gospodarczy i związana z tym poprawa  sytuacji przedsiębiorstw powinna przynieść wyższą zyskowność spółek  notowanych na GPW. 

Oczekujemy zarazem, że średni wskaźnik zysku na akcję (EPS) wzrośnie w rozpoczętym roku o 30 proc., a w 2005 roku o 15  proc. Zatem wyceny akcji dokonane na podstawie przyszłych oczekiwanych  zysków nie wskazują na przewartościowanie akcji, stąd ryzyko bardzo głębokiej korekty jest małe. Istotnym czynnikiem ryzyka pozostaje trwałość wzrostu gospodarczego na świecie, szczególnie w gospodarce amerykańskiej, i związane z tym  nastroje na giełdach amerykańskich, które pośrednio mają wpływ na postawę inwestorów w Polsce. W tym roku można również oczekiwać nowych,  ciekawych ofert akcji na rynku pierwotnym w Polsce

Marek Przybylski

Zmienione nazwy

Zgodnie z przepisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, które obowiązują od 1 stycznia 2004 r., Towarzystwo zmieniło nazwy funduszy oferowanych klientom korzystających z ubezpieczeń na życie z funduszem  kapitałowym. Odtąd Towarzystwo posługuje się wyłącznie nazwą: „ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy”.

Również od 1 stycznia br. CU Życie zmieniło nazwy trzech funduszy oferowanych klientom od kilku lat:
 • Fundusz Optymalny zmienił nazwę na Fundusz Gwarantowany Plus
 • Fundusz Strategiczny zmienił nazwę na Fundusz Stabilnego Wzrostu 
 • Fundusz Aktywny zmienił nazwę na Fundusz Zrównoważony

Nowe nazwy pełniej i trafniej oddają profil inwestycyjny funduszy. Są  również lepiej dostosowane do nazewnictwa, które ukształtowało się na  rynku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i funduszy inwestycyjnych w ostatnich latach.

Zbigniew Andrzejewski, wiceprezes CU Życie

Od początku 2004 roku Towarzystwo, zgodnie z obowiązującym prawem,  publikuje notowania jednostek swoich ubezpieczeniowych funduszy  kapitałowych, zamieszczając odpowiednie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu  ogólnopolskim - „Gazecie Prawnej”.

Nowe fundusze

Jednocześnie od Nowego Roku CU Życie rozszerzyło ofertę ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o dwa nowe fundusze: Fundusz Pieniężny i Fundusz Eurozrównoważony.

Fundusz Pieniężny charakteryzuje się niskim poziomem  ryzyka inwestycyjnego, lokuje środki głównie w instrumenty rynku  pieniężnego, może także inwestować w papiery dłużne przedsiębiorstw.  Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskanie wyników porównywalnych z  innymi bezpiecznymi formami inwestowania. Modelowa struktura aktywów: 95  proc. dłużne instrumenty finansowe rynku pieniężnego (min. 80 proc.,  maks. 100 proc.), 5 proc. długoterminowe dłużne papiery wartościowe o  stałym oprocentowaniu (min. 0 proc., maks. 20 proc.).

Fundusz Eurozrównoważony lokuje środki przede  wszystkich w papierach dłużnych oraz w akcjach denominowanych w euro lub  w innych walutach krajów należących do Unii Europejskiej. Inwestycje  mogą być dokonywane zarówno bezpośrednio, jak również pośrednio -  poprzez jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.  Najważniejsze czynniki ryzyka to: ryzyko rynkowych stóp procentowych,  stan koniunktury na rynkach akcji krajów europejskich oraz zmiany kursu  złotego wobec euro oraz innych walut krajów UE.

Wraz z rozwojem polskiego rynku finansowego i postępującą edukacją  klientów wprowadzaliśmy kolejne fundusze. W 1992 roku zaoferowaliśmy  pierwszy na polskim rynku Fundusz Gwarantowany. W 1997 roku - fundusze  zrównoważone, zaś w roku 2000 - fundusze akcyjne. Jak zawsze podkreślamy - fundusze CU Życie są instrumentem długoterminowego inwestowania. Długoterminowego - a więc obliczonego na kilkanaście-kilkadziesiąt lat i uwzględniającego akcje. Jak pokazują doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych, długoterminowe inwestycje uwzględniające akcje przynoszą zwykle wyższy dochód od lokat wyłącznie w papiery dłużne.

Zbigniew Andrzejewski, wiceprezes CU Życie

Po wprowadzonych zmianach i rozszerzeniu oferty CU Życie oferuje 9 ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (uszeregowane wraz ze wzrostem oczekiwanej stopy zwrotu i poziomu ryzyka):
 • Fundusz Pieniężny
 • Fundusz Gwarantowany
 • Fundusz Gwarantowany Plus
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu
 • Fundusz Zrównoważony
 • Fundusz Eurozrównoważony
 • Fundusz Międzynarodowy
 • CU - Fundusz Akcji
 • Fundusz Dynamiczny
Fundusz Gwarantowany Plus jest oferowany wyłącznie w ubezpieczeniu uniwersalnym Perspektywa,  w którym natomiast nie jest możliwe lokowanie środków w Funduszu Gwarantowanym. W pozostałych indywidualnych ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym klienci mają do wyboru 8 funduszy (poza Funduszem  Gwarantowanym Plus).
W ramach grupowych ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym klienci mają do wyboru 6 funduszy: Gwarantowany, Stabilnego Wzrostu, Zrównoważony, Międzynarodowy, CU - Fundusz Akcji i Dynamiczny.

Ponadto Towarzystwo oferuje 4 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe dla klientów tworzących pracownicze programy emerytalne (PPE) w ramach grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie Bonus: Fundusz Obligacji PPE, Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE (w tych dwóch funduszach są już inwestowane środki powierzone przez klientów), a także Fundusz Zrównoważony PPE i Fundusz Akcji PPE.
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.