Wyniki finansowe Grupy CU Polska w I półroczu 2005

12.08.2005

Wyniki finansowe Grupy CU Polska w I półroczu 2005

Opublikowany

  • Wartość aktywów, którymi zarządza Grupa CU Polska,  przekroczyła 30 miliardów zł (wzrost o 29 proc. w stosunku do końca  czerwca 2004 r. ).
  • Aktywa CU OFE przekroczyły poziom 20 miliardów zł, co oznacza korzystny dla klientów spadek opłaty za zarządzanie.
  • CU Życie wypłaca coraz więcej świadczeń ubezpieczeniowych - najwyższa wypłata z jednej polisy w I półroczu przekroczyła 1 milion zł.
  • CU TUO znacznie poprawia wynik techniczny i finansowy mimo niższej składki brutto.
  • Korzystna struktura aktywów funduszy CU TFI umożliwia Towarzystwu rentowną działalność.
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA
Głównym motorem rozwoju rynku ubezpieczeń na życie w ostatnim czasie  są polisy inwestycyjne ze składką jednorazową sprzedawane poprzez banki.  Istotną rolę odgrywają quasi-polisy odnawialne, prezentowane jako  "antypodatkowe", które pozwalają oferującym je firmom na wykazanie  wyższej składki. "Strategia Commercial Union, podobnie jak macierzystej  grupy Aviva, zakłada koncentrację na ubezpieczeniach na życie z  rozbudowanym elementem ochrony oraz na długoterminowych programach  inwestycyjnych.
Nie jesteśmy zainteresowani oferowaniem usług, które co prawda  podwyższają składkę, ale nie zapewniają trwałej rentowności. W związku z  tym odnotowaliśmy nieznacznie niższą składkę brutto w pierwszym  półroczu. Nie zawiedliśmy jednak klientów, którzy powierzyli nam  pieniądze, gdyż zapewniamy im doskonałe wyniki inwestycyjne funduszy  kapitałowych.

Jesteśmy słabiej obecni w rozwijającym się dynamicznie w Polsce  segmencie bancassurance, gdyż nasza dystrybucja oparta jest przede  wszystkim na własnej sieci agentów ubezpieczeniowych. Pracujemy jednak  nad intensyfikacją współpracy z bankami w sprzedaży tych ubezpieczeń i  usług inwestycyjnych, które traktujemy jako rentowne i perspektywiczne.

mówi Zbigniew Andrzejewski, prezes Grupy Commercial Union Polska i CU Życie.

O 16,5 proc. zwiększył się poziom rezerw techniczno-ubezpieczeniowych  i w podobnym stopniu wzrosły lokaty. Zdecydowana większość lokat, ok. 8  miliardów zł, to aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, czyli  środki klientów, którymi zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial  Union Investment Management (Polska) SA. Pieniądze są pomnażane bardzo  efektywnie, o czym świadczą stopy zwrotu funduszy, które w ostatnich  latach niejednokrotnie zajmowały czołowe miejsca w rankingach,  publikowanych w "Rzeczpospolitej".
Na przykład w podsumowaniu wyników po I półroczu br. oferowany przez CU  Życie Fundusz Dynamiczny przyniósł największe zyski ze wszystkich  funduszy kapitałowych na rynku za ostatnie 5 lat (stopa zwrotu ponad 126  proc). Fundusz Dynamiczny i CU Fundusz Akcji zajmują dwa pierwsze  miejsca za ostatnie 3 lata wśród funduszy z dominującym udziałem akcji  (stopy, odpowiednio, 149,06 proc. i 102,79 proc.), zaś Fundusz  Zrównoważony - pierwsze miejsce za 3 lata wśród funduszy zrównoważonych i  stabilnego wzrostu (58,51 proc.). "Największe korzyści z inwestycji,  zwłaszcza w fundusze z udziałem akcji, odnoszą klienci korzystający z  długoterminowych ubezpieczeń z funduszem kapitałowym" - mówi prezes Andrzejewski.
Zwiększyła się liczba i średnia wartość wypłaconych świadczeń ubezpieczeniowych.
W  pierwszym półroczu 15,7 tys. klientów CU Życie otrzymało wypłaty z  tytułu śmierci osób ubezpieczonych lub też zajścia innych zdarzeń  objętych umowami (w pierwszej połowie 2004: 12,6 tys.).

Na uwagę zasługuje najwyższe wypłacone świadczenie z tytułu śmierci  jednej osoby z trzech posiadanych przez nią polis: łącznie ponad 2,1 mln  zł. Najwyższe świadczenie wypłacone z jednej umowy przekroczyło 1 mln  zł. "Świadomość, że wypłata z polisy na życie dopasowanej do potrzeb i  sytuacji życiowej może wydatnie pomóc w rozwiązaniu problemów  finansowych po śmierci bliskiej osoby, wciąż jest w naszym kraju zbyt  słaba. Pokazywanie takich przykładów jest więc społecznie pożyteczne"

podkreśla Zbigniew Andrzejewski.

Commercial Union zwiększa swoją obecność na rynku grupowych  ubezpieczeń na życie i pracowniczych programów emerytalnych (PPE). CU  Życie zarządza obecnie środkami w ramach 45 PPE utworzonych przez duże i  małe firmy z różnych branż. Kolejnych 66 programów oczekuje na  rejestrację przez KNUiFE.

Dobra sytuacja finansowa przedsiębiorstw sprzyja podejmowaniu decyzji o  zakładaniu PPE. Liczymy na to, że pracodawcy, zarówno w sektorze  prywatnym, jak i publicznym, coraz częściej będą decydować się na  zapewnienie pracownikom tej formy gromadzenia kapitału na emeryturę.

dodaje prezes Andrzejewski.

Wskaźniki obrazujące poziom bezpieczeństwa finansowego Towarzystwa i jego klientów przekraczają wymogi prawa ubezpieczeniowego.
Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA
Stabilna działalność i polityka korzystnych dla klienta niskich opłat  CU PTE, zarządzającego największym funduszem emerytalnym w Polsce i  jednym z większych w Europie, znajduje odzwierciedlenie w poziomie  przychodów zbliżonym do osiągniętego w I półroczu 2004.
W końcu czerwca br. wartość aktywów CU OFE przekroczyła 20 mld zł, co  oznacza niższą opłatę za zarządzanie ponoszoną przez klientów.

To nie jedyna dobra wiadomość dla ponad 2,5 miliona naszych klientów. Nastąpiła wyraźna poprawa wyników inwestycyjnych.W okresie ostatnich 12 miesięcy do końca czerwca br. CU OFE odnotował  trzeci wynik wśród funduszy emerytalnych - stopa zwrotu wyniosła 15,7  proc, czyli ponad 14 proc. realnie. Szczególną uwagę przywiązujemy do  skutecznej kontroli ryzyka inwestycyjnego, która dla członków funduszu  oznacza ograniczenie wahań ceny jednostki. Intensywnie przygotowujemy  się do wykorzystania nowych instrumentów zabezpieczenia ryzyka  inwestycyjnego, jakie zostaną wkrótce dopuszczone do stosowania przez  zarządzających OFE

mówi Piotr Szczepiórkowski, prezes CU PTE.

Znaczące obniżenie opłaty za zarządzanie (o 1/5, do 0,032 proc.  aktywów miesięcznie) po przekroczeniu pułapu 20 miliardów zł aktywów  przez CU OFE warto analizować łącznie z informacją, że ponad 97 proc.  klientów płaci tylko 4-proc. opłatę od składki. "Niski poziom opłat  przyczynia się do wysokiej efektywność tworzenia kapitału emerytalnego.  Sprawia to, że klienci CU OFE cieszą się najwyższą na rynku wartością  przeciętnego rachunku" - podkreśla prezes Szczepiórkowski.
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
W pierwszym półroczu CU TUO skutecznie realizowało swój podstawowy  cel: osiąganie dodatniego wyniku technicznego i finansowego dzięki  właściwej wycenie ryzyk i utrzymywaniu wysokiej jakości portfela umów  ubezpieczeniowych. Na rynku ubezpieczeń korporacyjnych, w ramach cyklu  koniunkturalnego, mamy do czynienia ze spadkiem stawek. 

Ostrzejsza rywalizacja cenowa powoduje, że nie mogliśmy podjąć się kontynuowania niektórych programów ubezpieczeniowych.Nie jesteśmy skłonni akceptować stawek, które znajdują się poniżej  wyceny technicznej. Pracujemy też nad poprawą jakości portfela, co  wyraźnie widać po kwocie odszkodowań. Przesunął się też, z czerwca na  lipiec, termin odnowienia kilku dużych umów ubezpieczeń korporacyjnych, z  których pozyskamy ok. 3,5 mln zł. W rezultacie w pierwszym półroczu  mamy mniejszą składkę, ale przy skokowej poprawie zyskowności.

podkreśla Anna Katarzyna Wojciechowska, prezes CU TUO.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Minione półrocze było kolejnym bardzo dobrym okresem dla rynku  funduszy inwestycyjnych. Dynamicznemu przyrostowi aktywów sprzyjała  jednoczesna koniunktura na rynku akcji i obligacji, przy czym w  odróżnieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego klienci najczęściej  wybierali fundusze obligacyjne i rynku pieniężnego.

Zmiana struktury sprzedaży w kierunku funduszy bezpiecznych, od  których pobierane są niższe opłaty manipulacyjne, spowodowała niewielki  spadek przychodów ze sprzedaży w porównaniu z pierwszą połową 2004 r.  Jesteśmy częścią grupy Aviva, która koncentruje się na zarządzaniu  długoterminowymi inwestycjami, więc nasza sieć dystrybucji kładzie  nacisk na sprzedaż jednostek funduszy z większym udziałem akcji - a więc  o długim horyzoncie.Docieramy więc do klientów inwestujących bardziej agresywnie,  natomiast nie nastawiamy się aż w takim stopniu na prostą zamianę lokat  bankowych na fundusze bezpieczne. Zarządzamy już jednak aktywami o  wartości ponad miliarda złotych, a ich korzystna struktura, z przewagą  funduszy akcyjnych, pozwala na prowadzenie dochodowej działalności CU  TFI. Wynik finansowy netto za I półrocze poprawiliśmy o blisko 40 proc.,  w dużej mierze dzięki efektywności kosztowej, przekraczając 4 mln zł  zysku.

mówi Jacek Koronkiewicz, wiceprezes CU TFI.

Commercial Union Litwa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
CU Polska TUnŻ -jako bezpośredni akcjonariusz - odegrało kluczową  rolę w założeniu CU Litwa, które działa od 2001 roku, korzystając z  polskiego know-how oraz zaplecza logistycznego. W pierwszym półroczu  2005 litewska spółka zebrała ponad 14 mln litów składki brutto - o 47  proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Daje jej to  trzecie miejsce na rynku pod względem nowej sprzedaży i czwarte miejsce  według składki brutto (udział ok. 11 proc.).
CU Litwa jest też jednym z liderów rynku (12-proc. udział) pod  względem składki zebranej do funduszy emerytalnych, które powstały w  2003 r. w wyniku reformy systemu emerytalnego. Silniejszą pozycję od  Commercial Union mają tylko fundusze zarządzane przez dwa czołowe banki  na Litwie.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.