Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

31.12.2014

Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

Opublikowany

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM „AVIVA  INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, DOKONANYCH W DNIU 1 STYCZNIA  2015 R.

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu  inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego  otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy  (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2015 r.  następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors  Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:
1. Na stronie tytułowej:
- w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „1 stycznia 2015r.”;
2. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:
a) W  punkcie 7 lit. c) zatytułowanym „Imiona i nazwiska osób fizycznych  zarządzających Funduszem” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się,  co następuje:
"Portfel instrumentów udziałowych:
• Rafał Janczyk
• Łukasz Kurek
• Dawid Frączek
• Grzegorz Czekaj
• Marek Kaźmierczak
Portfel instrumentów dłużnych:
• Grzegorz Latała
• Marcin Mężykowski
• Dariusz Kędziora
• Radosław Gałecki”
b) W punkcie 8 „Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w  pkt. 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć  znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu”, dotychczasową treść  skreśla się i wpisuje się, co następuje:
„Osoby, o których mowa w pkt 7 powyżej nie pełnią poza Towarzystwem  funkcji, których wykonywanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji  Uczestników Funduszu.”
3. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O FUNUDSZACH” w punktach: 2.1.4.  lit. f., 2.2.4 lit. f, 2.3.4 lit. f, 2.4.4 lit. f, 2.5.4. lit.f, 2.6.4.  lit.f, 2.7.4. lit. f., 2.8.4. lit. f, 2.9.4 lit. f, 2.10.4 lit. f,  2.11.5 lit.f, 2.12.4 lit. f, 2.13.4. lit. f, 2.14.4 lit.f, 2.15.4 lit.f,  2.16.4 lit. f) zatytułowanych „Wskazanie istniejących umów lub  porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu  bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz, a  Towarzystwo lub inny podmiot.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje  się co następuje:
„Na dzień sporządzenia Prospektu nie zawarto tego typu umów lub porozumień.”
4. W Rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ w pkt 3 „Dane o  podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem  inwestycyjnym Funduszu.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się,  co następuje:
„Nie dotyczy, Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

5. Zmiany  w Rozdziale VII Załączniki – zmiany „Statutu Aviva Investors Fundusz  Inwestycyjny Otwarty” zostały zamieszczone w „OGŁOSZENIU O ZMIANACH  STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1  stycznia 2015 R.”, zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl, w dniu 1 stycznia 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1 STYCZNIA 2015 R.
Na podstawie art. 24 ust. 5 i  ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja  2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,  poz. 157 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul.  Domaniewska 44, działając jako organ Aviva Investors  Funduszu  Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru  funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr  24/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił  następującą zmianę Statutu Aviva Investors  FIO, która wchodzi w życie z  dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r. -  w Art. 2 Statutu skreśla się ustępy 7 i 8.
Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Mieszkanie jako lokata? Słabe fundamenty

temu

Ceny mieszkań galopują, ale kolejnych chętnych nie brakuje. Kupujemy nie tylko po to, aby mieć gdzie mieszkać – traktujemy mieszkanie, dom czy działkę jak lokatę oszczędności. Polskę ogarnęła moda na inwestycje w mieszkania na wynajem. Wciąż panuje opinia, że na nieruchomościach nie można stracić. Ma ona jednak słabe fundamenty…
Damsko-męskie spojrzenie na oszczędności

temu

W najbliższych latach lokaty bankowe można traktować bardziej jak sejf niż inwestycje – z tego zdaje sobie sprawę niemal połowa Polaków. Część z nich rozgląda się za bardziej dochodowymi formami lokowania oszczędności. Mężczyźni (44%) częściej niż kobiety (26%) deklarują poszukiwanie alternatywy dla lokat. Panowie częściej niż panie mają „na radarze” obligacje skarbowe i fundusze inwestycyjne, natomiast kobiety chętniej ulokują swoje oszczędności w mieszkanie lub działkę. Takie wnioski płyną z badania „Czy to już koniec niskooprocentowanych lokat?” zrealizowanego dla Avivy.
Chude lata na lokatach. Lepiej nie będzie

temu

Polacy od kilku lat nie mogą wyjść z szoku, że odsetki od lokat w bankach są tak niskie. Zwykle poniżej 1% rocznie. Za trzymanie pieniędzy na ROR-ach nie dostajemy z reguły nic. To się w głowie nie mieści, bo kilka-kilkanaście lat temu banki płaciły za depozyty 7-8%, a nawet więcej. Co się dzieje? Dlaczego bankom nie zależy na naszych oszczędnościach?
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w 2017 roku. 

temu

Aviva. Społeczna z natury. Raport społeczny za 2017.

Bez 18 proc. ceny nie kupisz mieszkania na kredyt

Nie 10 ale nawet 18 proc. wkładu  własnego musi mieć w gotówce osoba, która od stycznia 2015 roku  zdecyduje się na kredyt hipoteczny. Banki wymagają 10 proc. wkładu do  kredytu, ale też nie kredytują prowizji czy kosztów notariusza. Jeszcze  do końca roku można zacząć drogę do kredytu na startych zasadach.