Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

31.12.2014

Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

Opublikowany

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM „AVIVA  INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, DOKONANYCH W DNIU 1 STYCZNIA  2015 R.

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu  inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego  otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy  (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2015 r.  następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors  Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:
1. Na stronie tytułowej:
- w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „1 stycznia 2015r.”;
2. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:
a) W  punkcie 7 lit. c) zatytułowanym „Imiona i nazwiska osób fizycznych  zarządzających Funduszem” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się,  co następuje:
"Portfel instrumentów udziałowych:
• Rafał Janczyk
• Łukasz Kurek
• Dawid Frączek
• Grzegorz Czekaj
• Marek Kaźmierczak
Portfel instrumentów dłużnych:
• Grzegorz Latała
• Marcin Mężykowski
• Dariusz Kędziora
• Radosław Gałecki”
b) W punkcie 8 „Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w  pkt. 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć  znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu”, dotychczasową treść  skreśla się i wpisuje się, co następuje:
„Osoby, o których mowa w pkt 7 powyżej nie pełnią poza Towarzystwem  funkcji, których wykonywanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji  Uczestników Funduszu.”
3. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O FUNUDSZACH” w punktach: 2.1.4.  lit. f., 2.2.4 lit. f, 2.3.4 lit. f, 2.4.4 lit. f, 2.5.4. lit.f, 2.6.4.  lit.f, 2.7.4. lit. f., 2.8.4. lit. f, 2.9.4 lit. f, 2.10.4 lit. f,  2.11.5 lit.f, 2.12.4 lit. f, 2.13.4. lit. f, 2.14.4 lit.f, 2.15.4 lit.f,  2.16.4 lit. f) zatytułowanych „Wskazanie istniejących umów lub  porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu  bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz, a  Towarzystwo lub inny podmiot.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje  się co następuje:
„Na dzień sporządzenia Prospektu nie zawarto tego typu umów lub porozumień.”
4. W Rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ w pkt 3 „Dane o  podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem  inwestycyjnym Funduszu.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się,  co następuje:
„Nie dotyczy, Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

5. Zmiany  w Rozdziale VII Załączniki – zmiany „Statutu Aviva Investors Fundusz  Inwestycyjny Otwarty” zostały zamieszczone w „OGŁOSZENIU O ZMIANACH  STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1  stycznia 2015 R.”, zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl, w dniu 1 stycznia 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1 STYCZNIA 2015 R.
Na podstawie art. 24 ust. 5 i  ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja  2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,  poz. 157 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul.  Domaniewska 44, działając jako organ Aviva Investors  Funduszu  Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru  funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr  24/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił  następującą zmianę Statutu Aviva Investors  FIO, która wchodzi w życie z  dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r. -  w Art. 2 Statutu skreśla się ustępy 7 i 8.
Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.

Kopiuj tekst

Udostępnij

Powiązane artykuły
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Pierwsza kampania telewizyjna ubezpieczeń majątkowych Avivy

temu

Aviva pierwszy raz w telewizji reklamuje ubezpieczenia mieszkania i domu. 
Wyniki finansowe Avivy w Polsce w I połowie 2018 r.

temu

W I połowie 2018 r. Aviva, wraz z BZ WBK-Aviva, wypłaciła klientom świadczenia z ubezpieczeń na życie i z umów dodatkowych o łącznej wartości 159 mln zł, oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w kwocie 108 mln zł.
Czego Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu mieszkania?

temu

Aż 82% Polaków nie wie, że w ramach ubezpieczenia mieszkania może ubezpieczyć rower. 64% nie zdaje sobie sprawy, że dzięki takiej polisie może wezwać hydraulika lub ślusarza w przypadku awarii w mieszkaniu. A połowa zapytanych mylnie uważa, że ubezpieczenia nieruchomości nie można kupić przez internet. Czego jeszcze Polacy nie wiedzą o ubezpieczeniu swoich czterech kątów? Aviva przygotowała zestawienie Top 7 na podstawie wyników badania ARC Rynek i Opinia.
Wakacyjny boom na ubezpieczenia mieszkań i domów

temu

Miesiące wakacyjne to nie tylko boom na ubezpieczenia podróżne, ale także mieszkaniowe. Przed wyjazdem na urlop Polacy częściej myślą o bezpieczeństwie swojego domu. Teraz w Avivie mogą ubezpieczyć mieszkanie zarówno na czas wyjazdu, jak również na rok, dwa lub trzy.