Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

31.12.2014

Informacja o zmianach w Prospekcie informacyjnym i Statucie Aviva Investors FIO

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM „AVIVA  INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, DOKONANYCH W DNIU 1 STYCZNIA  2015 R.

Działając na podstawie § 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu  inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego  otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka do tych funduszy  (Dz.U. z 2013 r., poz. 673), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2015 r.  następujących zmian w treści prospektu informacyjnego „Aviva Investors  Fundusz Inwestycyjny Otwarty”:
1. Na stronie tytułowej:
- w informacji o dacie sporządzenia aktualizacji prospektu informacyjnego dodaje się datę „1 stycznia 2015r.”;
2. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH”:
a) W  punkcie 7 lit. c) zatytułowanym „Imiona i nazwiska osób fizycznych  zarządzających Funduszem” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się,  co następuje:
"Portfel instrumentów udziałowych:
• Rafał Janczyk
• Łukasz Kurek
• Dawid Frączek
• Grzegorz Czekaj
• Marek Kaźmierczak
Portfel instrumentów dłużnych:
• Grzegorz Latała
• Marcin Mężykowski
• Dariusz Kędziora
• Radosław Gałecki”
b) W punkcie 8 „Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w  pkt. 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć  znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu”, dotychczasową treść  skreśla się i wpisuje się, co następuje:
„Osoby, o których mowa w pkt 7 powyżej nie pełnią poza Towarzystwem  funkcji, których wykonywanie mogłoby mieć znaczenie dla sytuacji  Uczestników Funduszu.”
3. W Rozdziale II zatytułowanym „DANE O FUNUDSZACH” w punktach: 2.1.4.  lit. f., 2.2.4 lit. f, 2.3.4 lit. f, 2.4.4 lit. f, 2.5.4. lit.f, 2.6.4.  lit.f, 2.7.4. lit. f., 2.8.4. lit. f, 2.9.4 lit. f, 2.10.4 lit. f,  2.11.5 lit.f, 2.12.4 lit. f, 2.13.4. lit. f, 2.14.4 lit.f, 2.15.4 lit.f,  2.16.4 lit. f) zatytułowanych „Wskazanie istniejących umów lub  porozumień, na podstawie których koszty działalności Subfunduszu  bezpośrednio lub pośrednio są rozdzielane między Subfundusz, a  Towarzystwo lub inny podmiot.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje  się co następuje:
„Na dzień sporządzenia Prospektu nie zawarto tego typu umów lub porozumień.”
4. W Rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ w pkt 3 „Dane o  podmiocie, któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem  inwestycyjnym Funduszu.” dotychczasową treść skreśla się i wpisuje się,  co następuje:
„Nie dotyczy, Towarzystwo nie zleciło zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu.

5. Zmiany  w Rozdziale VII Załączniki – zmiany „Statutu Aviva Investors Fundusz  Inwestycyjny Otwarty” zostały zamieszczone w „OGŁOSZENIU O ZMIANACH  STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1  stycznia 2015 R.”, zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl, w dniu 1 stycznia 2015 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 1 STYCZNIA 2015 R.
Na podstawie art. 24 ust. 5 i  ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja  2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,  poz. 157 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy  Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul.  Domaniewska 44, działając jako organ Aviva Investors  Funduszu  Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru  funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr  24/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił  następującą zmianę Statutu Aviva Investors  FIO, która wchodzi w życie z  dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r. -  w Art. 2 Statutu skreśla się ustępy 7 i 8.
Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2015 r.
Powiązane artykuły
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Rusza kampania telewizyjna Avivy „Wiem, czym oddycham”

22 października Aviva rozpoczyna kampanię telewizyjną, która jest elementem akcji „Wiem, czym oddycham”. Firma buduje świadomość, że powietrze w naszych mieszkaniach również jest zanieczyszczone przez smog i proponuje rozwiązanie – domowe oczyszczacze powietrza dla klientów wybierających ubezpieczenie na życie w Avivie. Z kolei w sobotę 27 października w Krakowie odbędzie się organizowany przez Avivę bieg w maskach antysmogowych – AirRun. Na stronie wiemczymoddycham.pl do 5 grudnia trwa głosowanie w konkursie na 100 zewnętrznych czujników jakości powietrza dla społeczności lokalnych.
Aviva wprowadza OC z tytułu wykonywania zawodu

Aviva kontynuuje zapowiadany wzrost w ubezpieczeniach korporacyjnych i poszerza ofertę o kolejną kategorię ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - OC z tytułu wykonywania zawodu.
Już blisko 300 lokalizacji czujników w konkursie „Wiem, czym oddycham”. Trwa głosowanie.

Z całej Polski płyną zgłoszenia nowych lokalizacji czujników smogu w konkursie Fundacji Aviva „Wiem, czy oddycham”. W akcji bierze udział blisko 300 miejsc. Czujniki jakości powietrza otrzyma 100 lokalizacji z największym poparciem w głosowaniu internetowym.
Zbadaj płuca, bo smog szkodzi 

Smog to wciąż jeden z największych problemów ekologicznych i zdrowotnych w Polsce. Z danych WHO wynika, że 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w naszym kraju. Koszty leczenia schorzeń wywoływanych przez smog mogą wynosić nawet 30 mld euro[1] rocznie. Dlatego Aviva przygotowała drugą odsłonę kampanii społeczno-edukacyjnej „Wiem, czym oddycham” i została partnerem strategicznym Dni Spirometrii 2018. Celem tegorocznej kampanii, która startuje 1 października, jest promocja profilaktyki, zarówno w zakresie monitorowania jakości powietrza, jak i badań płuc. Dzięki konkursowi Fundacji Aviva ogólnopolska sieć zewnętrznych czujników smogu firmy Airly powiększy się o kolejnych 100 urządzeń. Ubezpieczyciel wspiera także darmowe badania płuc prowadzone w 236 placówkach medycznych w całej Polsce w dniach 1-6 października.
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.